طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر

شامل:

 اجرای دو عدد استخر بزرگسالان

اجرای دود عدد جکوزی ۶ نفره با ۲۴ جت

اجرای دو عدد سونای بخار

اجرای دو عدد سونای خشک 

تامین تجهیزات، اجرا و طراحی پروژه توسط ایران استخر

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 1
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 2
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 3
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 4
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 5
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 6
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 7
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای استخر پروژه بزرگ ۲۸ واحدی شیراز، خیابان فرهنگ شهر 8
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.