نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان فارس

نمایشگاه صنعت ساختمان خرداد۹۸

بازدید شهردار وقت آقای پاک فطرت از غرفه ایران استخر در نمایشگاه صنعت ساختمان